Новини

<< Всички новини

[15.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват наследниците на Райна Михайлова Денизова и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Силвия Мавродиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-324/15.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен  номер 103 /сто и три/ от кв. 3 /трети/, по сега действащият дворищно-регулационен план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г. и  Заповед №1564/1935 г. и двете на ОНС, с площ за имота от 559 /петстотин петдесет и девет/ кв.м., който поземлен имот с планоснимачен номер 103 /сто и три/ участва в образуването на  УПИ IV /парцел четвърти/ с площ за парцела 702.50 /седемстотин и две цяло и петдесет стотни/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ