Новини

<< Всички новини

[15.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Ариф Зохрин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-325/15.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IX/девети/, отреден за имот  с планоснимачен номер 238 (двеста тридесет и осем) от квартал 17 /седемнадесети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г.,  Заповед №6/2010 г., Заповед №345/2017 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 495 /четиристотин деветдесет и пет/ квадратни метра, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ