Новини

<< Всички новини

[15.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Михаил Божинов и  всички заинтересовани лица, че на 15.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Георги Малев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-326/15.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел III/трети/, отреден за имот  с планоснимачен номер 12 (дванадесети) от квартал 21 /двадесет и първи/ по сега действащият дворищно-регулационен плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №690/1983 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 710 /седемстотин и десет/ квадратни метра, ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ