Новини

<< Всички новини

[20.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 20.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Гюнер Ибрахим и Амиде Ибрахим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-331/20.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.8.119 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка осем точка сто и деветнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „РЕКАТА“, с площ на имота 1905 /хиляда деветстотин и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10, (номер по предходен план: 008119), при граници и съседи на имота: 22616.8.118, 22616.8.115, 22616.8.114, 22616.8.113, 22616.8.110, 22616.8.111, 22616.8.594, 22616.8.356, 22616.8.120.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ