Новини

<< Всички новини

[20.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асан Мустафов Газиев и всички заинтересовани лица, че на 20.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Гюлферин Лекина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-332/20.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.27.6/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (027006), при съседи за имота: 77222.27.7, 77222.27.13, 77222.27.14, 77222.27.5, 77222.27.233.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ