Новини

<< Всички новини

[29.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Джамал Киселов и всички заинтересовани лица, че на 22.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибрахим Киселов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-335/22.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IV /четвърти/, заснет като имот  с планоснимачен номер 98 (деветдесет и осем) от квартал 21 /двадесет и първи/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 360 /триста и шестдесет/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., ТЕРАСА към жилищната сграда със застроена площ от 16 /шестнадесет/ кв.м., и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ