Новини

<< Всички новини

[05.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Незир Юсеинов Чапкънов и всички заинтересовани лица, че на 04.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мирейка Ролева, Албена Стоева, Шукри Чапкънов и Емине Чапкънова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-1/04.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         Имот с планоснимачен номер 119 /стои и деветнадесет/ от квартал 20 /двадесети/ по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 430 /четиристотин и тридесет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ VII – 119 /парцел седми отреден за имот с планоснимачен номер сто и деветнадесети/ с площ за целия парцел от 700 /седемстотин/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ