Новини

<< Всички новини

[06.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се всички заинтересовани лица, че на 05.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Бисер Велинов Таиров и Айше Мехмедалиева Таирова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-4/05.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 49 /четиридесет и девет/ кв.м., построени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел I /първи/, отреден за имот с планоснимачен номер 174 (сто седемдесет и четири) от квартал 52 /петдесет и две/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. и изменен със Заповед №134/2005 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

<< Всички новини | << АРХИВ