Новини

<< Всички новини

[10.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Джемал Хатип чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-7/10.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XII /дванадесети/ отреден за имот с планоснимачен номер 148 /сто четиридесет и осем/ от квартал 21 /двадесет и първи/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №477/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 448 /четиристотин четиридесет и осем/ кв.м., ведно със построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ кв.м., ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

                                

<< Всички новини | << АРХИВ