Новини

<< Всички новини

[11.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Асан Мустафов Газиев и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Асан Гази чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-9/11.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.59.17 /седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка седемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ", с площ за имота от 5972 (пет хиляди деветстотин седемдесет и два) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 7 (седма), номер по предходен план: (059017), при съседи за имота: 77222.59.27, 77222.59.26, 77222.59.25, 77222.59.23, 77222.59.22, 77222.59.18, 77222.59.11, 77222.59.12, 77222.59.13, 77222.59.16, 77222.59.28.

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.65.3/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ", с площ за имота от 4317 (четири хиляди триста и седемнадесет) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 7 (седма), номер по предходен план: (065003), при съседи за имота: 77222.64.110, 77222.65.8, 77222.65.4, 77222.65.2, 77222.65.109.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ