Новини

<< Всички новини

[13.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Сали Шефкетов Кърджалиев и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Нурол Кърджали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-16/13.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел III /трети/, отреден за имот с планоснимачен номер 255 /двеста петдесет и пет/ от квартал 16 /шестнадесети/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г.  на Кмета на общината, с площ за парцела от 1224 /хиляда двеста двадесет и четири/ кв.м., ведно с построените в парцела ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м.  

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

<< Всички новини | << АРХИВ