Новини

<< Всички новини

[13.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Бекиров Балдев и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Найле Балдева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-12/11.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XVII /седемнадесети/, отреден за имот с планоснимачен номер 37 /тридесет и седем/ от квартал 17 /седемнадесети/ по действащият план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г.  на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м., ведно с построените в урегулирания поземлен имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ със склад на един етаж със застроена площ от 116 /сто и шестнадесет/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

<< Всички новини | << АРХИВ