Новини

<< Всички новини

[18.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Летиф Капсъзов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-17/18.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел V /пети/, отреден за имот с планоснимачен номер 327 /триста двадесет и седем/ от квартал 7 /седми/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г.,   Заповед №27/1995 г., Заповед №144/2011 г. всички на Кмета на общината, с площ за парцела от 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м.  

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

<< Всички новини | << АРХИВ