Новини

<< Всички новини

[23.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Исуф Мехмедов Дзохрин и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джемал Сердар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-22/23.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.37.80 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и седем точка осемдесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Рибново, местност „РАЗКОЛ", с площ за имота от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Друг вид земеделска земя, категория на земята: 9 (девета), номер по предходен план: (37.16), предишен идентификатор: 62640.37.16, при съседи за имота: 62640.37.82, 62640.37.81, 62640.39.795, 62640.37.13.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ