Новини

<< Всички новини

[25.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Рамадан Мехмед Талип и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Али Мустафов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-26/25.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.53.4  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и три точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „ЧУЧУРИТЕ", с площ за имота от 1235 (хиляда двеста тридесет и пет)  кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 053004, при съседи за имота: 20331.57.149, 20331.53.5, 20331.59.168, 20331.53.3, 20331.59.148.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ