Новини

<< Всички новини

[27.01.2023]

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 10 KWP

Процедурата следва да бъде изпълнена на територията на Република България.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

-          Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

-          Максимален размер на финансиране за предложение по:

-         Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

-   Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По Компонент 1 се предвижда предоставяне на безвъзмездно финансиране за закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за БГВ, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.   

По Компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за закупуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата.

Критерии за допустимост на Кандидатите

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

1)      Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2)      Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;

3)      Жилището трябва да е основно за Кандидата.

4)   Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5)      В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

6)      В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);

7)     В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12).

8)      Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

9)      Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12), която/които включва/т:

  • ценовите параметри на доставката и монтажа 
  • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

10)  Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Слънчевите инсталации за БГВ и фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение А.

Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.  Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci.

 

ВАЖНО: При подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2 заложените разходи за инсталацията или системата следва да съответстват на пазарните цени, видно от приложената оферта, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на представената оферта. Допустимото увеличение по желание на Кандидата следва да бъде предвидено при съставянето на бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция. Допустимото увеличение не може да надхвърля определения максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на слънчеви инсталации за БГВ от 1 960.83 лв. и определеният максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, от 15 000 лв.

Закупените слънчеви инсталации, фотоволтаичните системи и система за съхранение на електрическа енергия трябва да бъдат инсталирани и експлоатирани само в жилището/имота, в което ще бъде осъществена инвестицията.

 

ВАЖНО: По настоящата процедура всеки Кандидат финансира със собствени средства изпълнението на предложението за финансиране на инвестиция. Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране след сключването на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи. 

Начин на подаване:

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/...................................

Подготовката и подаването на предложението за изпълнение на инвестиция в ИСМ-ИСУН 2020 се извършва по следния начин:

Кандидатът влиза в ИСМ-ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново предложение за изпълнение на инвестиция.

 

Важно!!!

По настоящата процедура общинските администрации нямат ангажименти да бъдат партньори с физическите лица. Подготовката и подаването на проектните  предложения се изпълнява от самите кандидати.

 

Уславия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Договор

<< Всички новини | << АРХИВ