Новини

<< Всички новини

[30.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Ахмедов Караибраимов и всички заинтересовани лица, че на 26.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мусатафа Караибраим и Селве Караибраим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-27/26.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ИМОТ с планоснимачен номер 585 /петстотин осемдесет и пет/ от квартал 49 /четиридесет и девети/ по план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърдена улична регулация със Заповед №490/1969 г.  и утвърден ПУП-ПРЗ със Заповед №387/2022 г., с площ за имота от 572 /петстотин седемдесет и два/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                

 

<< Всички новини | << АРХИВ