Новини

<< Всички новини

[30.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Данаил Димитров Гамишев и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Катерина Гамишева, Димитър Гамишев и Костадин Гамишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-29/27.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващ:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.8.23/четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка  осем точка двадесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Лещен, местност „КУТЕЛА", с площ за имота от 3100 (три хиляди и сто)  кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: 43606.8.29, номер по предходен план: 008029, при съседи за имота: 43606.8.154, 43606.8.106, 43606.8.29, 43606.8.30;

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  43606.8.91 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка  осем точка деветдесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Лещен, местност „КУТЕЛА", с площ за имота от 2999 (две хиляди деветстотин деветдесет и девет)  кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: 43606.8.29, номер по предходен план: няма, при съседи за имота: 43606.8.23, 43606.8.106, 43606.8.29.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

<< Всички новини | << АРХИВ