Новини

<< Всички новини

[30.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Младен Айдаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-30/27.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        СГРАДА с идентификатор  47408.46.44.1 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка четиридесет и четири точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с застроена площ 99 (деветдесет и девет)  кв.м , брой етажи-1 /един/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 47408.46.44 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка четиридесет и четири/ , местност „ПАДАРКАТА“, с площ за имота от 430 /четиристотин и тридесет/ кв.м., номер по предходен план: 046044, при съседи за имота: 47408.46.45, 47408.39.60, 47408.46.23, 47408.46.46, 47408.46.47, за която сграда има издадено удостоверение за търпим строеж №08-14-43/07.01.2011 г. от ОбА-Гърмен, в което е описан като ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

 

<< Всички новини | << АРХИВ