Новини

<< Всички новини

[31.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Шерифов и всички заинтересовани лица, че на 30.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Силвия Газиева, Фатма Крълева, Мустафа Старев, Анита Старева, Събин Старев и Селветка Старева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-32/30.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ заснет като имот с планоснимачен номер 282 (двеста осемдесет и две) от квартал 20 /двадесети/ по сега действащия план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г., Заповед №7948/1932 г, с площ за целия имота от 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ кв.м., който имот участва в образуването на: УПИ /парцел/ XIII /тринадесети/ от кв. 20 /двадесети/, с площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м., в УПИ /парцел/ XV /петнадесети/ от кв. 20 /двадесети/, с площ от 170 /сто и седемдесет/ кв.м. и в УПИ /парцел/ XIV /четиринадесети/, с площ от 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

<< Всички новини | << АРХИВ