Новини

<< Всички новини

[01.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Емине Мехмедова Мекерозова и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Феим Мекерозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-33/31.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         447/1856 /четиристотин четиридесет и седем върху хиляда осемстотин петдесет и шест/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.41.24 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и едно точка двадесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 12.08.2022 г., находящ се в местност „ВЪРБИЦИТЕ", с площ за имота от 1855 (хиляда осемстотин петдесет и пет) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9 (девета), номер по предходен план: 041024, при съседи за имота: 62640.41.9, 62640.41.324, 62640.41.6, 62640.41.7, 62640.41.8, 62640.41.838.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ