Новини

<< Всички новини

[01.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Али Кади и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Али Кади чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-35/31.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V /пети/ с планоснимачен номер 201 (двеста и едно) от квартал 19 /деветнадесети/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м. и Навес до жилищната сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м.  

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

 

<< Всички новини | << АРХИВ