Новини

<< Всички новини

[03.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юлиян Гълъбов Качериев и всички заинтересовани лица, че на 01.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сълза Качериева, Десислава Качериева и Ирена Качериева  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-37/01.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като имот планоснимачен номер 109 (сто и девет) от квартал 19 /деветнадесети/ по сега действащия план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №19/1992 г. и Заповед №752/2022 г. на Кмета на общината, с площ за целия имот от 1206 /хиляда двеста и шест/ кв.м., който имот участва в образуването на: УПИ /парцел/ XIV /четиринадесети/ от квартал 19 /деветнадесети/, с площ от 659 /шестстотин петдесет и девет/ кв.м. и в образуването на УПИ /парцел/ XXIV /двадесет и четвърти/ от квартал 19 /деветнадесети/, с площ от 547 /петстотин четиридесет и седем/ кв.м., ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

      На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

                                

<< Всички новини | << АРХИВ