Новини

<< Всички новини

[06.02.2023]

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ «ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГЪРМЕН »

 

Във връзка със сключен Договор  №BG05SFPR002-2.001-0109-С01, по проект «Грижа в дома в община Гърмен », между Министерство на труда и социалната политика и община Гърмен по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ община Гърмен обявява набирането на заявления за ползване на услугата.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява.

Допустими участници по проекта са:

-  хора с увреждания,

-  възрастни хора в невъзможност от самообслужване,

-  лица над 54 г.,

За така посочените лица се предвижда представянето на следните услуги:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, медицински услуги и  консултиране.

  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта).

Всяко лице от целевата група ще получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден, по предварително изготвен работен график за служителите осигуряващи патронажна грижа и съобразно установените индивидуални потребности.

 

Кандидатстване:

Документи се подават от 06.02.2023г. до 14.02.2023 г. в община Гърмен.
  1. Предоставяне на социалната услуга:  12 месеца- един домашен помощник ще се грижи за двама или повече потребители.

  2.    Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Гърмен. При кандидатстването се прилагат следните документи:

  2.1.   Документ за самоличност (копие);
  2.2.    Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие)
  2.3.    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи.
  2.4.    Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
  2.5.    Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето ползва или не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител).
  2.6.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

 

Образци на документите могат да се подават  всеки работен ден от 8.30-17.00 часа,  в  Община Гърмен,  както и да бъдат изтеглени на следните линкове:

Асистенти

Потребители -

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Гърмен  или на официалния сайт.

<< Всички новини | << АРХИВ