Новини

<< Всички новини

[05.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмедали Мехмедалов Шорендов и всички заинтересовани лица, че на 03.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Айше Кунева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-41/03.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.49.20 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и девет точка двадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, находящ се в местност „ЧУКЛАТА", с площ за имота от 1552 (хиляда петстотин петдесет и два) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, предишен идентификатор: 62640.49.12, категория на земята: 8 (осма), номер по предходен план: 049020, при съседи за имота: 62640.49.12, 62640.49.19.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ