Новини

<< Всички новини

[07.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асан Адамов Киневерски и всички заинтересовани лица, че на 06.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сабахатин Болгур чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-42/06.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.5.96 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка пет точка деветдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, находящ се в местност „ИЗГОРЯЛАТА КОЛИБА", с площ за имота от 604 (шестстотин и четири) кв.м , трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 241/4, площ в кв.м.: 553, вид гора/вид на подотдела: иглолистни/дворно място, отдел/подотдел: 241/5, площ в кв.м.: 44, вид гора/вид на подотдела: иглолистни/шосе, предишен идентификатор: 22616.5.95, при съседи за имота: 22616.5.95.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ