Новини

<< Всички новини

[09.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Асим Талипов Адемов и всички заинтересовани лица, че на 08.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Шукри Адемов  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-44/08.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          Имот с планоснимачен номер 556 (петстотин петдесет и шест) от квартал 6 /шести/, по план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. и  Заповед №667/2022 г.  на Кмета на общината, с площ за имот от 336 /триста тридесет и шест/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

            

<< Всички новини | << АРХИВ