Новини

<< Всички новини

[10.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Мехмед Ибрахим Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Исмаил Мустафа  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-45/09.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ заснет като имот с планоснимачен номер 586 (петстотин осемдесет и шест) от квартал 15 /петнадесети/ по сега действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г. и Заповед №546/2022 г.  на Кмета на общината, с площ за парцела от 98 /деветдесет и осем/ кв.м., ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.              

<< Всички новини | << АРХИВ