Новини

<< Всички новини

[10.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Садатин Сариев  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-46/09.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА/ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 19 /деветнадесет/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 48 /четиридесет и осем/ кв.м. застроени в УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VII /седми/ от квартал 22 /двадесет и втори/ по план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №440/1969 г.  на Кмета на общината, с площ за имота от 600 /шестстотин/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.              

                              

                                 

<< Всички новини | << АРХИВ