Новини

<< Всички новини

[10.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абдула Абдулов Чаушев и всички заинтересовани лица, че на 09.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Гюнер Чауш и Севги Чауш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-47/09.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.71.90 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемдесет и едно точка деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „ГОЛЕМИЯ БЛОК“, с площ от 862 (осемстотин шестдесет и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 000090, при съседи за поземления имот: 20331.71.139.

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.59.12 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и девет точка дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „ЧУЧУРИТЕ /О/“, с площ от 1307 (хиляда триста и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 (пета), с номер по предходен план: 059012, при съседи за поземления имот: 20331.59.16, 20331.59.11, 20331.59.10, 20331.59.7, 20331.59.9, 20331.59.3.

3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.71.3 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемдесет и едно точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, с площ от 950 (деветстотин и петдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 071003, при съседи за поземления имот: 20331.71.94, 20331.71.6, 20331.51.84, 20331.71.2.

4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.71.6 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемдесет и едно точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, с площ от 1331 (хиляда триста тридесет и един) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 071006, при съседи за поземления имот: 20331.71.4, 20331.51.84, 20331.71.3, 20331.71.94.

5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.13.8 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тринадесет точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „АЙВАЗ ТУМБА“, с площ от 1899 (хиляда осемстотин деветдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 013008, при съседи за поземления имот: 24267.13.4, 24267.13.5, 24267.13.9, 24267.13.444, 24267.13.420, 24267.13.3.

6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.51.31 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и едно тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ОРТА ОЙЛ 4“, с площ от 1234 (хиляда двеста тридесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 051031, при съседи за поземления имот: 24267.122.401, 24267.51.32, 24267.51.23, 24267.51.30.

7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.130.17 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ от 954 (деветстотин петдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 130017, при съседи за поземления имот: 24267.130.16, 24267.130.30, 24267.130.29, 24267.130.18, 24267.130.31, 24267.130.15.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ