Новини

<< Всички новини

[15.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Милуш Янев Лисков и всички заинтересовани лица, че на 14.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Баадин Юсеинов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-48/14.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.12 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ВАЛТА“, с площ от 2134 (две хиляди сто тридесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 040012, при съседи за поземления имот: 77222.40.1, 77222.40.11, 77222.40.13, 77222.40.14, 77222.40.15, 77222.40.16, 77222.40.76.

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.13.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тринадесет точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРМАЗИЛЪК“, с площ от 1188 (хиляда сто осемдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 013009, при съседи за поземления имот: 77222.13.10, 77222.2.143, 77222.13.8, 77222.13.81.

3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.14.2 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиринадесет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 014002, при съседи за поземления имот: 77222.14.3, 77222.13.81, 77222.14.1, 77222.1.134.

4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.43.6 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и три точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТРАП/Е.О./“, с площ от 3084 (три хиляди осемдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 043006, при съседи за поземления имот: 77222.43.7, 77222.43.216, 77222.43.5, 77222.43.86, 77222.43.157.

5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.33.11 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и три точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ОРМАНА“, с площ от 963 (деветстотин шестдесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 033011, при съседи за поземления имот: 77222.33.10, 77222.33.32, 77222.33.223, 77222.33.12.

6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.12.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка дванадесет точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „АРАПКА“, с площ от 969 (деветстотин шестдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 012013, при съседи за поземления имот: 77222.12.14, 77222.12.29, 77222.12.12, 77222.12.1, 77222.2.132.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ