Новини

<< Всички новини

[12.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №036001, м. „К.Торище“ по КВС землище село Рибново, общ. Гърмен за „Шивашки цех, склад, офис и търговска част“.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

15.03.2018 г.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ