Новини

<< Всички новини

[16.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Моарем Алилов Саитов и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Алмаз Саид  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-50/15.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          1.  Имот с планоснимачен номер 61 /шестдесет и едно/,  от квартал 7 /седми/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. и Заповед №29/2001 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 103 /сто и три / кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

          2. Имот с планоснимачен номер 32 /тридесет и две/,  от квартал 4 /четвърти/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ X /парцел десети/ с площ от 138 /сто тридесет и осем/ кв.м., УПИ II /парцел втори/ с площ от 80 /осемдесет/ кв.м. и УПИ III /парцел трети/ с площ от 48 /четиридесет и осем/ кв.м., ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

  На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                     

<< Всички новини | << АРХИВ