Новини

<< Всички новини

[20.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Гюрга Айдарова и Асен Айдаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-53/17.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

СГРАДАс идентификатор 47408.47.60.2/четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка шестдесет точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.02.2023 г., със застроена площ от 41 (четиридесет и един)  кв.м , брой етажи-1 /един/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 47408.47.60

 / четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка шестдесет/, местност „ПАДАРКАТА“, с площ за имота от 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., номер по предходен план: 047060, при съседи за имота: 47408.47.37, 47408.47.62, 47408.47.61, 47408.47.35, 47408.47.99, 47408.47.35, за която сграда има издадено удостоверение за търпим строеж №08-14-687/09.06.2011 г. от ОбА-Гърмен, в което е описан като МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ