Новини

<< Всички новини

[21.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 20.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мустафа Улан чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-55/20.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел XIV /четиринадесети/, имот с планоснимачен номер 32 (тридесет и две) от квартал 11 /единадесети/ по сега действащия  дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 411 /четиристотин и единадесет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ