Новини

<< Всички новини

[12.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№ 000114, 000190, 015059, 015061, м.“Пандимон“ и ПИ №000116, м. „Маво“, КВС землище село Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград за добив на подземни богатства-скално-облицовъчни материали.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

28.03.2018 г.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ