Новини

<< Всички новини

[22.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Юсуф Талипов и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Юсеин Козов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-56/22.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

           Имот с планоснимачен номер 587 /петстотин осемдесет и седем/,  от квартал 5 /пети/ по план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. и Заповед №15/2022 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 400 /четиристотин/ кв.м., от които 291 /двеста деветдесет и един/ кв.м. попадат в регулация и 109 /сто и девет/ кв.м. попадат извън регулация.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ