Новини

<< Всички новини

[23.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“ и "ЕМП и ГРАО, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Назим Мехмедов Мухтаров и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Назим Мухтар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-57/22.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

           1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет  като имот с планоснимчен номер 64 /шестдесет и четири/ от квартал 29 /двадесет и девети/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. и изменен със Заповед №347/2009 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 2116 /две хиляди сто и шестнадесет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ IX /девети/, имот с планоснимачен номер 64 /шестдесет и четири/, с площ от 738 /седемстотин тридесет и осем/ кв.м. и в УПИ /парцел/ X /десети/, имот с планоснимачен номер 64 /шестдесет и четири/, с площ от 1148 /хиляда сто четиридесет и осем/ кв.м. и в улица с 230 /двеста и тридесет/ кв.м.

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.70.18 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ПОД СЕЛОТО“, с площ от 644 (шестстотин четиридесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 070018, при съседи за поземления имот: 77222.70.19, 77222.70.20, 77222.70.17, 77222.70.16.

3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.26.90 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и шест точка деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ от 1383 (хиляда триста осемдесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 000090, при съседи за поземления имот: 77222.26.2, 77222.27.173, 77222.53.175, 77222.24.91, 77222.26.120, 77222.26.1.

4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.11.31 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка единадесет точка тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „АРАПКА“, с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 011031, при съседи за поземления имот: 77222.12.202, 77222.11.26, 77222.11.22, 77222.11.21, 77222.11.20, 77222.11.25.

5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.53.10 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и три точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „АРМУТЛУК“, с площ от 992 (деветстотин деветдесет и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 053010, при съседи за поземления имот: 77222.53.19, 77222.53.175, 77222.53.15, 77222.53.14, 77222.53.11, 77222.53.9, 77222.51.236, 77222.50.214.

6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.69.30 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и девет точка тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КЪРМЪЗИ“, с площ от 2869 (две хиляди осемстотин шестдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 069030, при съседи за поземления имот: 77222.69.31, 77222.69.41, 77222.69.33, 77222.69.26.

7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.50.15 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 2364 (две хиляди триста шестдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 050015, при съседи за поземления имот: 77222.50.14, 77222.50.16, 77222.50.6, 77222.50.57, 77222.50.8.

 8) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.39.11 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и девет точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ВАЛТА“, с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 039011, при съседи за поземления имот: 77222.39.190, 77222.39.12, 77222.39.9, 77222.39.10.

9) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.34.8 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК-БАРА“, с площ от 390 (триста и деветдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 034008, при съседи за поземления имот: 77222.34.7, 77222.34.17, 77222.34.9, 77222.34.166.

10) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.34.10 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК-БАРА“, с площ от 3853 (три хиляди осемстотин петдесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 034010, при съседи за поземления имот: 77222.34.26, 77222.34.15, 77222.34.14, 77222.34.11, 77222.34.166.

11) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.18 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАВАКЛЪК“, с площ от 2328 (две хиляди триста двадесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 020018, при съседи за поземления имот: 77222.20.40, 77222.20.19, 77222.20.17, 77222.20.137.

12) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.16.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестнадесет точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ от 1888 (хиляда осемстотин осемдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 016009, при съседи за поземления имот: 77222.16.164, 77222.16.10, 77222.16.8, 77222.16.7.

13) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ от 4026 (четири хиляди двадесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 065014, при съседи за поземления имот: 77222.65.15, 77222.65.117, 77222.65.13, 77222.65.11, 77222.65.39, 77222.64.110.

14) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.21.133 (двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка двадесет и едно точка сто тридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Долно Дряново, местност „ЛЕВАКОВО“, с площ от 6996 (шест хиляди деветстотин деветдесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8 (осма), с номер по предходен план: 021133, при съседи за поземления имот: 22616.21.545, 22616.21.134, 22616.21.132, 22616.19.98, 22616.19.99, 22616.19.101, 22616.19.102, 22616.19.545, 22616.19.94, 22616.19.106.

15) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.129.29 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и девет точка двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ от 951 (деветстотин петдесет и един) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 129029, при съседи за поземления имот: 24267.129.46, 24267.129.28, 24267.129.53, 24267.129.30.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ