Новини

<< Всички новини

[23.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мустафа Робов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-58/22.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

                   УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ - XX /парцел двадесети/, отреден за имот с планоснимачен номер 553 (петстотин петдесет и трети) от квартал 46 /четиридесет и шест/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 600 /шестстотин/ кв.м., ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ