Новини

<< Всички новини

[06.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Георги Гогов и Карамфилка Гогова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-67/02.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     1.  СГРАДА с идентификатор 18366.5.493.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка пет точка четиристотин деветдесет и три точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Гърмен, обл. Благоевград, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатор 18366.5.493 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка пет точка четиристотин деветдесет и три/ и 18366.19.492 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка четиристотин деветдесет и две/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 18366.5.493 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка пет точка четиристотин деветдесет и три/, със застроена площ от 403 /четиристотин и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

     2.  СГРАДА с идентификатор 18366.5.493.2 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка пет точка четиристотин деветдесет и три точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Гърмен, обл. Благоевград, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатор 18366.5.493 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка пет точка четиристотин деветдесет и три/ и 18366.19.492 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка четиристотин деветдесет и две/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 18366.5.493 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка пет точка четиристотин деветдесет и три/, със застроена площ от 38 /тридесет и осем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна сграда, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.         

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ