Новини

<< Всички новини

[10.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мурад Мурадов Исмаилов и всички заинтересовани лица, че на 07.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ариф Мурадов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-70/07.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.14.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиринадесет точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „АЙВАЗ ТУМБА", с площ за имота от 2853 (две хиляди осемстотин петдесет и три) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (014007), предишен идентификатор:няма, при съседи за имота: 24267.14.9, 24267.14.217, 24267.14.8, 24267.14.208, 24267.14.6.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ