Новини

<< Всички новини

[08.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Абдулов Чаушев и Юсеин Ха Мидов и всички заинтересовани лица, че на 08.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мохарем Саидов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-71/08.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.72.13 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, седемдесет и две, точка, тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ДОРИЩЕ", с площ за имота от 761 кв.м (седемстотин шестдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 072013 (седемдесет и две  хиляди и тринадесет), при съседи за имота: 24267.72.14, 24267.72.449, 24267.72.12 и 24267.72.11;

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.15.29 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, петнадесет, точка, двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „БАИР АРДИ", с площ за имота от 948 кв.м (деветстотин четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 015029 (петнадесет  хиляди и двадесет и девет), при съседи за имота: 24267.15.39, 24267.15.219, 24267.15.28 и 24267.15.18;

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.43.16 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четиридесет и три, точка, шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „МУРТНИЦА", с площ за имота от 856 кв.м (осемстотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 043016 (четиридесет и три хиляди и шестнадесет), при съседи за имота: 24267.43.17, 24267.43.50, 24267.43.15 и 24267.43.3;

   4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.92.5 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, деветдесет и две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „СЪРТЛАР", с площ за имота от 475 кв.м (четиристотин седемдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 092005 (деветдесет и две хиляди и пет), при съседи за имота: 24267.92.7, 24267.92.323, 24267.92.4 и 24267.92.6;

   5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.100.6 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „СЪРТЛАР", с площ за имота от 1142 кв.м (хиляда сто четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 100006 (сто хиляди и шест), при съседи за имота: 24267.100.361, 24267.100.7, 24267.100.342 и 24267.100.26;

   6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.121.27 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто двадесет и едно, точка, двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ОРТА ЙОЛ 3", с площ за имота от 2848 кв.м (две хиляди осемстотин четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 121027 (сто двадесет и една хиляди и двадесет и седем), при съседи за имота: 24267.121.30, 24267.122.187, 24267.121.28, 24267.121.32 и 24267.121.26;

   7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.125.18 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „АЗМАКА", с площ за имота от 1900 кв.м (хиляда и деветстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 125018 (сто двадесет и пет хиляди и осемнадесет), при съседи за имота: 24267.125.17, 24267.125.12, 24267.125.11, 24267.125.19 и 24267.125.48;

  8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.129.43 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто двадесет и девет, точка, четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА", с площ за имота от 948 кв.м (деветстотин четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 129043 (сто двадесет и девет хиляди и четиридесет и три), при съседи за имота: 24267.131.415, 24267.129.44, 24267.129.31, 24267.129.32 и 24267.129.42;

  9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.47 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четири, точка, четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ДЕРЕЛЕР", с площ за имота от 343 кв.м (триста четиридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 004047 (четири хиляди и четиридесет и седем), при съседи за имота: 24267.4.48, 24267.4.60, 24267.4.46, 24267.2.200;

    10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.7.1 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „БАИР АРДИ", с площ за имота от 2552 кв.м. (две хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 007001 (седем хиляди и едно), при съседи за имота: 24267.7.21, 24267.7.11, 24267.3.206, 24267.7.19.

   11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.9.17 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка девет точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „БАИР АРДИ", с площ за имота от 870 кв.м. (осемстотин и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 009017 (девет хиляди и седемнадесет), при съседи за имота: 24267.9.16, 24267.9.220, 24267.9.18, 24267.7.422.

   12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.21.28 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и едно точка двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „МАРАВАТ", с площ за имота от 729 кв.м. (седемстотин двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изостовено трайно насаждение, категория при неполивни условия 8 (осма), номер по предходен план 021028 (двадесет и една хиляди и двадесет и осем), при съседи за имота: 24267.21.45, 24267.21.29, 24267.21.27, 24267.21.44.

   13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.61.66 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и едно точка шестдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ", с площ за имота от 552 кв.м. (петстотин петдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 061066 (шестдесет и една хиляди и шестдесет и шест), при съседи за имота: 24267.61.51, 24267.61.67, 24267.61.65, 24267.61.73, 24267.61.61.

    14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.25 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ", с площ за имота от 446 кв.м. (четиристотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 134025 (сто тридесет и четири хиляди и двадесет и пет), при съседи за имота: 24267.134.31, 24267.134.26, 24267.134.38, 24267.134.39.

   15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.27 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ", с площ за имота от 434 кв.м. (четиристотин тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 134027 (сто тридесет и четири хиляди и двадесет и седем), при съседи за имота: 24267.134.30, 24267.134.29, 24267.134.28, 24267.134.446, 24267.134.38, 24267.134.26.

    16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.47.21 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и седем точка двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „ГОЛЕМИЯ БЛОК", с площ за имота от 1423 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 5 (пета), номер по предходен план 047021 (четиридесет и седем хиляди и двадесет и едно), при съседи за имота: 20331.47.26, 20331.47.22, 20331.47.41, 20331.47.20.

   17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.6.3 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шест точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАВАК ДЕРЕ", с площ за имота от 741 кв.м. (седемстотин четиридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 006003 (шест хиляди и три), при съседи за имота: 77222.6.124, 77222.6.4, 24267.101.341, 77222.6.2.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ