Новини

<< Всички новини

[09.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ибрахим Джуркин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-72/08.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

             СГРАДА с идентификатор 53326.52.57.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и две точка петдесет и седем точка едно/, находяща се в село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед №РД-18-1205/31.01.2023 г. на Началник на СГКК-гр. Благоевград, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 53326.52.57 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и две точка петдесет и седем/, със застроена площ от 344 /триста четиридесет и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.         

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ