Новини

<< Всички новини

[09.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Тинка Томова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-73/08.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/, имот с планоснимачен номер 54 /петдесет и четири/ от квартал 4 /четвърти/ по план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1990 г., изменен със Заповед №45/2019 г. и Заповед №782/2020 г.  всички на Кмета на общината, с площ за имот от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от построената в имота ПОЛУМАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/ кв.м.         

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ