Новини

<< Всички новини

[10.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Шукри Кребули и всички заинтересовани лица, че на 09.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ахмед Доленски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-74/09.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел XXVII /двадесет и седем/, имот с планоснимачен номер 481 (четиристотин осемдесет и едно) от квартал 13 /тринадесети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 986 /деветстотин осемдесет и шест/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ