Новини

<< Всички новини

[13.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Риза Ариф Маджир и  всички заинтересовани лица, че на 10.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Сание Маджир, Дает Близнак, Каймет Адемова и Фаадил Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-75/10.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /парцел първи/, имот с планоснимачен номер 588 /петстотин осемдесет и осем/ от квартал 16 /шестнадесети/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г. на ОНС и изменен със Заповед №14/2023 г. Кмета на общината, с площ за имота от 556 /петстотин петдесет и шест/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена полощ от 88 /осемдесет и осем/ кв.м.,  ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 57 /петдесет и седем/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ