Новини

<< Всички новини

[13.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Бейзитка Ибишева Къралиева и всички заинтересовани лица, че на 10.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Самуил Велински и Амиде Велинска чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-76/10.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 407 /четиристотин и седем/ от квартал 3 /трети/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м., който имот с площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м. участва в образуването на УПИ XII /парцел дванадесети/ от кв. 3 /трети/, с площ от 623 /шестстотин двадесет и три/ кв.м. участва в образуването на УПИ XIII /парцел тринадесети/ от кв. 3 /трети/ и с площ от 7 /седем/ кв.м. участва в образуването на УПИ XIV /парцел четиринадесети/ от кв. 3 /трети/ по действащия план на село Горно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ