Новини

<< Всички новини

[15.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Стоилов Филин и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Елена Шопова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-82/14.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.16.57 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестнадесет точка петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ТАЛЬОВА ВЪРБА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1859 /хиляда осемстотин петдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 016057, при граници и съседи на имота по скица: 18366.16.99, 18366.16.56, 18366.16.25, 18366.14.198.

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.19.47 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ШОПАРЛАНКА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 930 /деветстотин и тридесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 019047, при граници и съседи на имота по скица: 18366.19.48, 18366.19.37, 18366.19.38, 18366.19.46, 18366.19.306.

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.28.5  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и осем точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „БЕЛИЯ КАМЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4203 /четири хиляди двеста и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 028005, при граници и съседи на имота по скица: 18366.28.42, 18366.27.347, 18366.28.4, 18366.28.3, 18366.28.6.

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.81.22 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „СЕКЦИЯТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1858 /хиляда осемстотин петдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 081022, при граници и съседи на имота по скица: 18366.81.27, 18366.81.23, 18366.81.45, 18366.81.21.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ