Новини

<< Всички новини

[01.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 28.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Васил Малев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-64/28.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                    165/704 /сто шестдесет и пет върху седемстотин и четири/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IX /девет/, отреден за имот с планоснимачен номер 21 /двадесет и едно/,  от квартал 24 /двадесет и четири/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №16/1933 г. и изменен със Заповед №690/1933 г. и двете на ОНС, с площ за целия  имота от 704 /седемстотин и четири/ кв.м., ведно с построената в източната част на имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 23 /двадесет и три/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ