Новини

<< Всички новини

[15.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Стоилов Филин, Борис Иванов Филин и всички заинтересовани лица, че на 14.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Иван Филин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-83/14.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

    1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.92.8 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветдесет и две точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ОРМАНА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2788 /две хиляди седемстотин осемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 092008, при граници и съседи на имота по скица: 18366.92.9, 18366.92.43, 18366.92.44, 18366.92.45, 18366.92.7.

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.11.32 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка единадесет точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „БАДЕМИЦА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1399 /хиляда триста деветдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 011032, при граници и съседи на имота по скица: 18366.11.38, 18366.11.33, 18366.11.49, 18366.11.31.

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.36.4  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и шест точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ПАЛМЕТАТА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1396 / хиляда триста деветдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: овощна градина, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 036004, при граници и съседи на имота по скица: 18366.36.24, 18366.36.23, 18366.36.5, 18366.35.343, 18366.36.3.

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.58.28 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет и осем точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „КЪРКА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1385 /хиляда триста осемдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 058028, при граници и съседи на имота по скица: 18366.58.338, 18366.58.27, 18366.58.22, 18366.59.437.

    5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.60.42 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет точка четиридесет и два/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „КЪРКА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1489 /хиляда четиристотин осемдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 060042, при граници и съседи на имота по скица: 18366.60.322, 18366.60.43, 18366.60.38, 18366.60.37, 18366.602.41.

    6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.138.14 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто тридесети осем точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „СВ ИЛИЯ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1802 /хиляда осемстотин и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 138014, при граници и съседи на имота по скица: 18366.138.16, 18366.138.307, 18366.138.15, 18366.138.13.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ